RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Humennom

Ul. 26. novembra č. 1507/2
066 18 Humenné

Úradné hodiny podateľne

pracovné dni:
8:00 hod. - 15:00 hod.


IČO :  006 110 18

telefón: 057 / 775 27 94
fax:   057/788 05 00
e-mail:
hn.ruvz@uvzsr.sk
web: www.ruvzhe.sk

bankové spojenie :
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0013 4641


zoznam dlžníkov
objednávky
faktúry
výročné správy
verejné obstarávanie

register majetku štátu
www.majetokstatu.sk

Vítajte na stránke www.ruvzhe.sk Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej správy a zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pre územné obvody okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.

OČKOVACÍ KALENDÁR 2023

Na Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva so sídlom v Humennom je od 1.1.2012 zriadená Poradňa očkovania, ktorá svoju činnosť vykonáva každú stredu v čase 8,00 – 15,00 hod. V prípade potreby Vám informácie o očkovaní poskytnú pracovníčky oddelenia epidemiológie každý pracovný deň.

REGISTRÁCIA
pri príchode z rizikovej krajiny:Správne poplatky - súbor pdf
Sadzobník úhrad za poskytovanie odborných služieb-platný od 1.4.2015
- súbor PDF
Činnosť úradov verejného zdravotníctva - čítajte tu
Výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípky ARO - súbor PDF
PCB - mimoriadna situácia - čítajte tu
Skúšky odbornej spôsobilosti - čítajte tu


Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR - link
MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA
- POVOLENIA
REGISTRÁCIA
PRI PRÍCHODE Z RIZIKOVEJ KRAJINY - FORMULÁR

NAHLASOVANIE PORUŠENIA OPATRENÍ:
- Nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení: hn.htc@uvzsr.sk
- Nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení na pracovisku: hn.ppl@uvzsr.sk

INFORMÁCIE O KORONAVÍRUSE
- CALL CENTRUM
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia) - link
Všeobecné zásady - krízový plán pre potravinárske prevádzky - čítajte tu

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - link
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení - link
Ako vybaviť žiakov do školy rúškami
Pomoc sebe a  druhým COVID-19
Osoby s  vyšším rizikom ochorenia COVID-19
10 odporúčaní keď ste doma COVID-19
Čo robiť, ak ste chorý COVID-19
Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia z 15.3.2020 - o zákaze a obmedzení prevádzok

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19
Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov
Informácie o novom koronavíruse 2019-nCoV

Víťazom regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže vyhlásenej ÚVZ SR pri príležitosti Svetového dňa obezity sa stávajú žiaci 3. A zo ZŠ Komenského, Snina.

Webstránka bola aktualizovaná
5. júna 2023

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky