Hygiena detí a mládeže - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Hygiena detí a mládeže

Oddelenia

Hygiena detí a mládeže
oddelenie hygieny detí a mládeže


 • monitoruje zdravotný stav detí a mládeže,

 • monitoruje telesný rast a vývin detí a mládeže,

 • sleduje pozitívne a negatívne vplyvy prostredia a životného štýlu na vývin organizmu a jeho zdravotný stav so zvláštnym zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a chýb,

 • vykonáva hodnotenie dopadov ľudskej činnosti na zdravie detí a mládeže na regionálnej úrovni,

 • plní opatrenia a programy ochrany zdravia a životného štýlu detí a mládeže, všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže, prevencie vybraných chorôb a chýb,

 • vykonáva štátny zdravotný dozor nad plnením povinností stanovených zákonom a predpismi súvisiacimi s ochranou, podporou a rozvíjaním zdravia detí a mládeže a vykonáva úradnú kontrolu potravín,

 • vykonáva zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií medzi odborom hygieny detí a mládeže a súvisiacimi odbormi,

 • informuje a vzdeláva obyvateľstvo v oblasti zdravia detí a mládeže, podporuje individuálnu snahu a snahu obyvateľov o zlepšenie zdravia detí a mládeže,

 • vykonáva poradenskú činnosť v rámci poradenských centier ochrany a podpory zdravia detí a mládeže,

 • vykonáva konzultačnú  činnosť;

   

Informácia


PhDr. Mgr. Jana Belcáková, MPH, MHA
odborný radca - vedúca oddelenia


Beáta Bérešová
Eva Machničová • spracovávať, presadzovať a vyhodnocovať opatrenia a programy:


        1. ochrany zdravia a zdravého spôsobu života detí a mládeže,
        2. všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývoja detí a mládeže,
        3. primárnej prevencie vybraných chorôb a chýb,

 • stanovovať zdravotné kritériá pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže na centrálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a kontrolovať ich dodržiavanie,

 • vykonávať štátny zdravotný dozor nad vytváraním a ochranou zdravých životných a pracovných podmienok a nad ochranou zdravia detí a mládeže,

 • vykonávať zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií z odboru hygieny detí a mládeže a súvisiacich odborov,

 • vykonávať výchovu mladej generácie ku zdraviu,

 • vykonávať expertíznu a konzultačnú činnosť. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky