Petície 2016 - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Petície 2016

Dokumenty > Petície


Petície v roku 2016


Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je RÚVZ so sídlom v Humennom povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle.


èíslo petície

Petície v roku 2016

 

1/2016

Dòa 12.1.2016 bola RÚVZ so sídlom v Humennom doruèená petícia obèanov obce Hažín nad Cirochou týkajúca sa zrušenia chovu dobytka v obci.
   Táto petícia  bola  adresovaná Obecnému úradu Hažín nad Cirochou a daná na vedomie RÚVZ so sídlom v Humennom a ïalším štátnym orgánom.
    Pod¾a § 7 ods. 2 zákona è. 85/1990 Zb. o petiènom práve v znení neskorších predpisov (ïalej len "zák. è. 85/1990 Zb.")  ak tento zákon alebo osobitný predpis  neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona o sažnostiach.
    Pod¾a § 6 ods. 1 písm. g)  zákona è. 9/2010 Z.z. o sažnostiach v znení neskorších predpisov (ïalej len "zák. è. 9/2010 Z.z.")  v spojení s § 7 ods. 2 zák. è. 85/1990 Zb. orgán verejnej správy  petíciu odloží, ak mu bola zaslaná na vedomie.
    Vzh¾adom na to, že uvedená petícia bola RÚVZ so sídlom v Humennom zaslaná na vedomie, pod¾a § 7 ods. 2 zák. è. 85/1990 Zb. v spojení s § 6 ods. 1 písm. g) zák. è 9/2010 Z.z. bola odložená

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky