Profil verejného obstarávateľa - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Profil verejného obstarávateľa

Dokumenty > Verejné obstarávanieProfil verejného obstarávateľa
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
IČO: 00611018
DIČ: 2021166862
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 7000134692/8180
IBAN: SK69 8180 0000 0070 0013 4692

Štatutárny zástupca
Mgr. Lenka Lesňáková poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky a GTSÚ

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie
Mgr. Mária Halušková

Kontakt
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom
ul. 26. novembra 1507/2, 066 18  Humenné
tel.: 057/7752794
fax: 057/788 0500
mobil: 0905 508 659
e-mail: hn.ruvz@uvzsr.sk
Internetová adresa: www.ruvzhe.sk


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky