Zodpovedná osoba podľa z.č. 307/2014 Z.z. - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Zodpovedná osoba podľa z.č. 307/2014 Z.z.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v HumennomV súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o  niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení so Smernicou MZ SR zo dňa 10.6.2015 č. Z26728/2015/OKVAS

zverejňuje a sprístupňuje


označenie zodpovednej osoby:
   
Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností
Ministerstvo zdravotníctva  SR
Limbová 2,  837 52 Bratislava
e-mail: protispolcinnost@health.gov.sk


spôsoby podávania podnetov:

  • elektronicky

  • písomne - na obálke je potrebné uviesť "protispoločenská činnosť" a "NEOTVÁRAŤ"
               Mgr. Ing. Miroslav Veliký, MPH, MHA
                regionálny hygienik a vedúci služobného úradu 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky