ruvztt

 

   Slobodný prístup k informáciám

   Aktuality

   Stiahnutie dokumentov

    Kontakty

   Systém manažérstva kvality

   Užitočné linky

   Verejné obstarávanie a voľné pracovné miesta

   Úradná tabuľa

 

 

Počítadlo prístupov:

 

 

http://www.atlantis.sk/counter/counter.php?w=6&inf=jo4654993sk73

 

Aktualizované

14.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z DÔVODU PORUCHY TELEFÓNNEJ ÚSTREDNE VOLAJTE NA PRIAME LINKY JEDNOTLIVÝCH ODBOROV A ODDELENÍ

 

Ústredňa: 033/5512862   PORUCHA!!!

Útvar regionálnej hygieničky (asistentka regionálnej hygieničky) – 033/53 48 051

Epidemiológia : 033/5354594, 5354595,  5516731,  0905 903053

Hygiena životného prostredia : 33/5354596, 0907 821236

OÚtvar regionálnej hygieničky (vnútorná kontrola, právnik) - 033/53 54 674

Odbor ekonomiky a ľudských zdrojov - 033/53 54 673, 033/53 54 672, 0905 112 102

Hygiena výživy : 033/59 36 976

Hygiena detí a mládeže: 033/59 36 960

Preventívne a pracovné lekárstvo: 033/59 36 981, 0907 635600

 

STRÁNKOVÉ DNI

Pondelok

8,00 – 11,30

12,00 – 15,30

Streda

8,00 – 11,30

12,00 – 16,00

Piatok

8,00 – 11,30

12,00 – 13,00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA  11:30 – 12:00

 

 

budova_mala.jpg

 

 

 

logo_ruvztt certznak-9001

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bol zriadený k 1.1.2004 podľa § 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí s pôsobnosťou pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Na základe tohto právneho predpisu a rozhodnutia Ministra zdravotníctva SR o zrušení Štátneho zdravotného ústavu so sídlom v Trnave č. 07137-37/2003-HH zo dňa 22.12.2003 zanikol Štátny zdravotný ústav so sídlom v Trnave ku dňu 31. decembra 2003.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva SR.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave je pracoviskom s akreditovanými laboratóriami podľa normy  STN EN  ISO/IEC 17025:2005 a držiteľom certifikátu kvality podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2009.

 

 

    Organizačná štruktúra

    Odbory a oddelenia

   Prevádzkové poriadky

    Zoznam predpisov

    Správne poplatky

 

 

Pôsobnosť úradu

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo svojej pôsobnosti najmä: 

 

     zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,

     riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,

     posudzuje hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,

     plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 (v rozsahu svojej špecializácie) a úlohy pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3,

     nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti,

     podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie (podľa osobitného predpisu) a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5 v rámci svojej územnej pôsobnosti,

     vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,

     zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2,

     povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje zákon 355/2007 Z. z.,

     vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,

     prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,

     vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6),

     zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny,

     plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu,

     poskytuje súčinnosť obvodným úradom a obciam pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva,

     odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom samosprávnom kraji,

     zriaďuje komisie pre preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v §15 ods. 3,

     zabezpečuje laboratórne činnosti pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Trnavskom samosprávnom kraji,

     vykonáva a vyhodnocuje kontrolu zaočkovanosti na úrovni Trnavského samosprávneho kraja.

 

 

Úradná kontrola potravín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vykonáva úradnú kontrolu potravín podľa zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov:

 

        v prevádzkarniach verejného stravovania vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach,

        vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaniu na trh,

        výživových doplnkov, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, potravín určených na osobitné výživové účely, ako aj detskej výživy a dojčenskej výživy,

        nových potravín,

        z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,

        v súvislosti s prídavnými látkami do potravín. 

 

 

Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti aj úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia, v rámci toho najmä:

 

     zúčastňuje sa na príprave celospoločenských a regionálnych programov podpory, ochrany a rozvoja verejného zdravia zameraných na ovplyvňovanie verejného zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov a prevenciou rizikových faktorov,

     zúčastňuje sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky a Programu imunizácie,

     vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu najmä poradenskou činnosťou podľa § 14.

 

Špecializované úlohy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave v rámci špecializovaných zdravotníckych činností v oblasti ochrany zdravia plní aj ďalšie úlohy, najmä:

 

        vykonáva objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie,

        zabezpečuje vnútorný kontrolný systém kvality meraní a jeho súlad s osobitným predpisom,

        monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,

        zhromažďuje základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečuje ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie,

        vedie evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov a iných údajov významných z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,

        vykonáva odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, z prostredia, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti a na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky,

        monitoruje výskyt prenosných ochorení a vykonáva epidemiologický dohľad,

        prešetruje podozrenia na choroby z povolania,

        plánuje a koordinuje kontrolu prenosných ochorení,

        koordinuje a kontroluje imunizačný program, kontroluje správne postupy a manipuláciu s očkovacími látkami na všetkých úrovniach,

        monitoruje kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa a kvalitu vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách,

        monitoruje zdravotný stav obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí,

        vykonáva identifikáciu zdravotných rizík,

        spracúva a zverejňuje údaje o stave verejného zdravia a vykonáva edičnú činnosť v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,

        plní špecializované úlohy v odbore mikrobiológie životného prostredia, v odbore biológie životného prostredia a v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok,

        zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

 

 

 

 

pata