OVERTE SI

Slovník pojmov

Čo je to?

ADSL, Browser, DNS, DSL, E-mail, Ethernet, FTP, HTML, HTTP, Internet, ISDN, Klient, Modem, PHP, POP3, Protokol, Router, Server, SMTP, TCP/IP, URL, USB, UTP, V.34, V.90, WWW.

Odpovede

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, alebo aj Asymmetric Digital Subscriber Loop)

je taký druh DSL kde šírka prenosového pásma pre sťahovanie údajov je výrazne väčšia ako šírka prenosového pásma pre odosielanie údajov (Asymetric). Vďaka tomu že pri ADSL existuje iba minimálna krížová komunikácia medzi odosielacím a sťahovacím kanálom je ADSL veľmi výhodné pre prezeranie WEB prezentácií, prácu s klient-server aplikáciami a pri niektorých aplikáciách typu video na vyžiadanie.

Browser

program používaný na prezeranie HTML dokumentov, prehliadač.

DNS (Domain Name System)

je mnohostranne použiteľná služba, určená pre distribúciu a replikáciu dátových požiadaviek spojených s prekladom hostiteľských názvov počítačov na číselné internetové adresy.

DSL (Digital Subscriber Line, alebo aj Digital Subscriber Loop)

je skupina digitálnych telekominkačných protokolov vyvinutých pre prístup k vysokorýchlostnému prenosu dát cez existujúce metalické telefónne vedenie medzi koncovými používateľmi a telekomunikačnými spoločnosťami.

E-mail

systém celosvetovej elektronickej komunikácie, elektronická pošta.

Ethernet

sieťová technológia umožňujúca prenos signálov medzi počítačmi miestnej siete.

FTP (File Transfer Protocol)

je protokol ktorý umožňuje používateľom kopírovanie súborov medzi lokálnymi systémami a systémami ktoré majú prístup do siete.

HTML (Hypertext Markup Language)

je sada tágov (inštrukcií) a pravidiel požívaných pri vytváraní hypertextových dokumentov.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

je protokol využívajúci TCP na prenos hypertextových požiadaviek a informácií medzi servermi a prehliadačmi.

Internet

je počítačová sieť pozostávajúca z celosvetovej siete počítačových sietí používajúcich sadu TCP/IP sieťových protokolov zabezpečujúcich odosielanie a výmenu dát.

ISDN (Integrated Services Digital Network)

je sada komunikačných štandardov umožňujúcich prostredníctvom metalického vedenia alebo optického vlákna prenášať hlas, digitálne sieťové služby a video. Do slovenčiny sa často prekladá ako Digitálná sieť integrovaných služieb.

Klient

je ľubovoľný počítač, ktorý je pripojený do počítačovej siete.

Modem (modulátor/demodulátor)

je elektronický prístroj určený pre spojenie počítačov prostredníctovm telefónnej linky.

PHP

je skratka označujúca Hypertext PreProcessor, viacúčelový skriptovací jazyk špeciálne určený pre vývoj WEBu a ktorý môže byť priamo vložený do HTML.

POP3 (Post Office Protocol, version 3)

je protokol umožňujúci klientskému počítaču prijať elektronickú poštu z poštového servera.

Protokol

je pravidlo určujúce formát a prenos údajov.

Router

je zariadenie ktoré smeruje dáta medzi počítačom a sieťou, smerovač.

Server

je počítač, ktorý poskytuje klientským staniciam s prístupom k súborom a tlačiarniam zdielanie prostriedkov počítačovej siete.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

je protokol určený k prenosu elektornickej pošty medzi počítačmi.

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet protocol)

je sada protokolov vyvinutá pre internet v roku 1970 na prenos dát z jednej počítačovej siete do druhej.

URL (Uniform Resource Lokator)

je adresa určujúca umiestnenie WEB stránky (internetová adresa) na WWW.

USB (Universal Serial Bus)

je externé štandardizované rozhranie určené pre komunikáciu medzi počítačom a vonkajšími zariadeniami (modem, klávesnica, myš, skener, tlačiareň).

UTP (Unshielded Twisted Pair)

je metalické vedenie (netienený skrúcaný pár) používané na vytváranie počítačových sietí typu Ethernet.

V.34

je protokol, ktorý umožňuje pri pripojení do Internetu dosiahnuť rýchlosť 33,6 kb/s.

V.90

je protokol, ktorý umožňuje pri pripojení do Internetu dosiahnuť rýchlosť až 56 kb/s smerom ku klientovi a 33,6 kb/s smerom od klienta.

WWW (World Wide Web), alebo len WEB

je počítačová sieť pozostávajúca zo súboru internetových sídiel a ponúkajúca textové, grafické, zvukové a animovaných informácie prostredníctvom HTTP (hypertext transfer protocol)