VUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIEAutorizovaná osoba MVRR SR reg. č. SK 11Akreditované skúšobné laboratórium na skúšanie potrubných systémov č.: S 052Counter
VUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIEVUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIE
profil spoločnostiosvedčeniaponuka práccenyreferenciekontakty
profil spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 1991 pracovníkmi strediska podzemných vedení bývalého Výskumného ústavu inžinierskych stavieb š.p. Bratislava, ktorý mal celoštátnu pôsobnosť na území bývalej ČSFR. Činnosť spoločnosti sa opiera o vysokú odbornú úroveň pracovníkov podloženú mnohoročnými skúsenosťami v oblasti podzemných vedení, predovšetkým vodovodov a kanalizácií.

V počiatočnom období bola činnosť spoločnosti zameraná predovšetkým na aplikovaný výskum a vývoj na úrovni riešenia štátnych, rezortných i podnikových projektov vedeckotechnického rozvoja. S postupujúcim utlmovaním výskumu a vývoja spoločnosť rozvíja činnosť najmä na úsekoch skúšobníctva, preukazovania zhody stavebných výrobkov a technickej normalizácie v oblasti vodovodov a kanalizácií.

Súčasťou spoločnosti je Laboratórium pre skúšanie potrubných systémov, ktoré je akreditované na vykonávanie skúšok podľa požiadaviek ISO/IEC 17 025:2005, pričom systém kvality laboratória spĺňa požiadavky ISO 9001 (osvedčenie o akreditácii č.: S 052). Laboratórium je súčasne od roku 1998 autorizované na výkon činností skúšobného laboratória pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V roku 2000 udelilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR spoločnosti osvedčenie o autorizácii reg. č. SK 11, ktoré ju oprávňuje zabezpečovať pre žiadateľa o preukázanie zhody stavebného výrobku podľa zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov:
  • preukazovanie zhody certifikáciou zhody (do 30.06.2016),
  • inšpekcie vnútropodnikovej kontroly výroby (do 30.06.2016,
  • skúšky typu,
    a to pre nasledujúce skupiny stavebných výrobkov špecifikované v ponuke prác.
V súvislosti s riešením výskumných a vývojových projektov a poskytovaním služieb na úseku skúšobníctva a preukazovania zhody stavebných výrobkov vyvíja spoločnosť intenzívnu činnosť aj na úseku technickej normalizácie, a to tak pri preberaní európskych noriem do sústavy STN ako aj pri tvorbe pôvodných národných noriem. Výsledkom tejto činnosti je vydanie niekoľkých desiatok STN z oblasti odborného zamerania činnosti spoločnosti.

Stratégia kvality spoločnosti sa opiera o profesionálnu prax a poskytovanie vysokokvalifikovaných služieb nezávislou a nestrannou organizáciou za primerané ceny.
 
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava    Telefón:  +421 2 547 71 315    E-mail:  vuis-vak@ba.psg.sk