VUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIEAutorizovaná osoba MVRR SR reg. č. SK 11Akreditované skúšobné laboratórium na skúšanie potrubných systémov č.: S 052Counter
VUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIEVUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIE
profil spoločnostiosvedčeniaponuka práccenyreferenciekontakty
ponuka prác a ceny

Výskum a vývoj
 • vývoj potrubných súčastí a systémov;
 • výskum a vývoj technológií výstavby a obnovy podzemných vedení vodovodov a kanalizácií;
 • technická pomoc pri zavádzaní nových a inovovaných výrobkov, stavebných a renovačných technológií v oblasti podzemných vedení vodovodov a kanalizácií
 • riešenie úloh technickej normalizácie v oblasti podzemných vedení vodovodov a kanalizácií, noriem na výrobky pre tieto účely a pre ich skúšanie;
 • spracovávanie štúdií a expertíz v oblasti podzemných vedení vodovodov a kanalizácií
Skúšobníctvo Akreditované skúšobné laboratórium na skúšanie potrubných systémov spôsobilé vykonávať skúšky podľa rozsahu uvedeného v Prílohe k Osvedčeniu o akreditácii č. S-052
 • Terénne skúšky
  • skúšky tesnosti vybudovaných stôk a beztlakových kanalizačných potrubí do DN 2200 podľa STN EN 1610, STN EN 12 889 a STN 73 6760;
  • prieskum a posudzovanie stokových sietí a systémov kanalizačných potrubí podľa STN EN 13508-2+A1 (tzv. kamerové skúšky);
  • tlakové skúšky tesnosti vybudovaných vodovodných a tlakových kanalizačných potrubí všetkých priemerov podľa STN EN 805;
  • skúšky tesnosti vybudovaných podtlakových kanalizačných potrubí všetkých priemerov podľa STN EN 1 091;
  • skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží a žúmp podľa STN EN 1 508, STN 75 0905.
 • Laboratórne skúšky
  • skúšky tesnosti potrubných súčastí a zmontovaných spojov potrubí pri vnútornom hydrostatickom pretlaku, vonkajšom hydrostatickom pretlaku a vnútornom podtlaku vzduchu;
  • skúšky kruhovej tuhosti rúr a tvaroviek z plastov;
  • skúšky kruhovej pružnosti rúr a tvaroviek z plastov;
  • skúšky ťahových vlastností rúr a tvaroviek;
  • skúšky rozmerov potrubných súčastí.
 • Kontrola stôk priemyselnou kamerou (TV monitoring kanalizácie)
  • kontrola podľa STN EN 13 508-2+A1;
  • rozsah kontroly od DN 50 až DN 150 - tlačnou kamerou;
  • rozsah kontroly od DN 150 až DN 1000 - samochodnou diaľkovo ovládanou kamerou;
  • dosah kontroly do 200 m;
  • meranie sklonu potrubí;
  • s grafickým záznamom o kontrole sklonu;
  • meranie deformácii potrubí
  • súčasťou protokolu o kontrole je videozáznam vyhotovený podľa požiadaviek zákazníka na CD,DVD,...
  • Vzor protokolu o kontrole
  Preukazovanie zhody stavebných výrobkov
  • certifikácia zhody (do 30.06.2016);
  • vykonávanie inšpekcií (do 30.06.2016);
  • vykonávanie činnosti skúšobného laboratória podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov pre nasledujúce skupiny výrobkov uvedených
  • v Prílohe č.1 k Osvedčeniu o autorizácii č.: SK11 z 01.07.2016

  Technicko - poradenská činnosť pri:
  • prieskume a posudzovaní stavu existujúcich podzemných vedení vodovodov a kanalizácií a navrhovaní spôsobu a metód ich obnovy;
  • hodnotení technickej úrovne potrubných súčastí a systémov;
  • posudzovaní zámerov na vývoj nových a inováciu existujúcich potrubných súčastí a systémov;
  • navrhovaní a realizovaní stavieb podzemných vedení vodovodov a kanalizácií;
  • certifikácii a technickom osvedčovaní stavebných výrobkov;
  • vyhlasovaní zhody výrobcom stavebných výrobkov;
  • zavádzaní vnútropodnikovej kontroly výroby výrobcom stavebných výrobkov;
  • technickej normalizácii v oblasti vodovodov, kanalizácií, potrubných súčastí a systémov.
  Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava    Telefón:  +421 2 547 71 315    E-mail:  vuis-vak@ba.psg.sk