VUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIEAutorizovaná osoba MVRR SR reg. č. SK 11Akreditované skúšobné laboratórium na skúšanie potrubných systémov č.: S 052Counter
VUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIEVUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIE
profil spoločnostiosvedčeniaponuka práccenyreferenciekontakty
ceny

Výskum a vývoj, certifikácia zhody,
vykonávanie inšpekcií a technicko-poradenská činnosť:
- individuálna kalkulácia

 
 • odborné práce: 25 €/hod
   
 • pomocné a administratívne práce: 15 €/hod

Skúšobníctvo:
 • Teréne skúšky - cena sa určuje dohodou.
  Orientačné ceny skúšok tesnosti kanalizačných potrubí a stôk podľa STN EN 1610 metódou L (vzduchom) sú uvedené v tabuľke 1. U iných skúšok sa cena stanovuje dohodou na báze individuálnej kalkulácie.
   
 • Laboratórne skúšky - cena sa určuje dohodou.
  Orientačné ceny niektorých skúšok pre 1 vzorku (bez prípravy skúšobných telies/zostáv) sú uvedené v tabuľke 2.
Tabuľka 1:
Orientačné ceny skúšok tesnosti kanalizačných potrubí a stôk podľa STN EN 1610 (metóda L) vzduchom

Pri väčšom rozsahu prác sa cena stanovuje individuálne
 
Úsek medzi dvoma šachtami pre menovitú svetlosťZákladná cena v €
DN 100 až DN 30089,00
DN 40099,00
DN 500 až DN 600126,00
DN 700 až DN 1 000199,00
DN 1200219,00
DN 1400365,00
DN 1600438,00
DN 1800511,00
DN 2000584,00
DN 2200650,00
Základná cena obsahuje:
 • montáž tesniacich uzáverov
 • utesnenie prípojok DN 150 a DN 200
 • napojenie na zdroj vzduchu a navodenie skúšobného tlaku
 • technickú prehliadku skúšaného úseku počas skúšky
 • meranie poklesu tlaku vzduchu pri skúške
 • vypustenie tlaku vzduchu a demontáž tesniacich uzáverov
 • vystavenie protokolu o skúške s grafickým záznamom priebehu skúšky
K základnej cene sa pripočítava:
 • prirážka pri vykonaní skúšky za prevádzky kanalizácie: do 100%
 • čakacia doba nezavinená zhotoviteľom: 20 €/hod/prac
 • cestovné náklady (v Bratislave - neúčtujeme): 0,40 €/km
 • DPH
Zníženie základnej ceny:
 • opakovanie skúšky bez demontáže tesniacich uzáverov: -30%
 • pri väčšom rozsahu skúšok: individuálne

Tabuľka 2:
Ceny laboratórnych skúšok

 
Názov laboratórnej skúškyCena v €
Súčasti a systémy tlakových potrubí (do DN 400)
Skúška vnútorným hydrostatickým pretlakom 132,78
Skúška vonkajším hydrostatickým pretlakom146,37
Súčasti a systémy gravitačných kanalizačných potrubí 
Skúška vnútorným hydrostatickým pretlakom (do DN 400)
- rúr a tvaroviek32
- spojov:
   a) so súosovo zmontovaným spojom
   b) s vychýlením v spoji
   c) s deformáciou v oblasti spoja
   d) pri pôsobení strihovej sily
   e) kombinovaná skúška
 
36,50
119,50
49,80
66,40
162,30
Skúška vnútorným hydrostatickým pretlakom (DN 600 až DN 1000) 
- rúr a tvaroviek49,80
- spojov:
   a) so súosovo zmontovaným spojom
   b) s vychýlením v spoji
   c) s deformáciou v oblasti spoja
   d) pri pôsobení strihovej sily
   e) kombinovaná skúška
 
66,40
232,40
99,60
132,80
282,10
Skúška vonkajším hydrostatickým pretlakom (do DN 400)146,40
Skúška vnútorným podtlakom vzduchu
   - do DN 400
   - DN 400 až DN 1200
 
132,80
199,20
Skúška kruhovej tuhosti plastových rúr
   - do DN 400
   - DN 400 až DN 1000
 
93,00
139,40
Skúška kruhovej pružnosti plastových rúr
   - do DN 400
   - DN 400 až DN 1000
 
79,70
102,90

Kontrola stôk priemyselnou kamerou (TV monitoring potrubí):
Základná cena kontroly stôk priemyselnou kamerou (TV monitoring)

 
Pre menovitú svetlosť DN 150-DN 1000Cena v €
Jednorázová kontrola alebo pri rozsahu do 100 m90,00 €/hod
Pri rozsahu 100 m až 250 m1,49 €/m
Pri rozsahu nad 250 mindividuálne
Videozáznam a protokol o kontrolev cene kontroly
Dopravné náklady0,40 €/km
K základnej cene sa pripočítava:
 • prirážka pri vykonaní kontroly za prevádzky + 50%
 • čakacia doba nezavinená zhotoviteľom + 70,00 €/hod za každu začatú hodinu
 • DPH
K Spolupôsobenie objednávateľa:
 • v prípade zanesenej kanalizácie jej vyčistenie pred vykonaním kontroly

 
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava    Telefón:  +421 2 547 71 315    E-mail:  vuis-vak@ba.psg.sk