VUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIEAutorizovaná osoba MVRR SR reg. č. SK 11Akreditované skúšobné laboratórium na skúšanie potrubných systémov č.: S 052Counter
VUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIEVUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIE
profil spoločnostiosvedčeniaponuka práccenyreferenciekontakty
referencie

SKÚŠOBNÍCTVO
 • Terénne skúšky
  Skúšky sú vykonávané priamo na stavbách a ide najmä o skúšky tesnosti kanalizačných potrubí a stôk podľa STN EN 1610, tlakové skúšky potrubí podľa STN EN 805, kamerové skúšky t.j. kontrola potrubí priemyselnou televíziou podľa STN EN 13508-2+A1.
 • rok 2012 (niektoré stavby s vykonanými terénnymi skúškami)
  • Volkswagen Slovakia - Karosseriebau, Bratislava, kanalizácia, DN 300 až DN 800
  • Priemyselný park Palárikovo - kanalizácia, DN 250
  • Digipark III. Einsteinova ul., Bratislava - kanalizácia DN 200 až DN 800
  • Obytná zóna Javorová alej Chorvátsky Grob Čierna voda - kanalizácia a vodovod
  • Logistický park - skladová hala DC7 Senec - kanalizácia DN 200 až DN 800
  • Obytná zóna Miloslavov - ALžbetin dvor - kanalizácia, vodovod
  • IBV Dolné Lovčice-Juh - vodovod a kanalizácia
  • Diagnostika areálovej kanalizácie v Teplárni - východ Bratislava DN 200 až DN 800
  • ...
 • rok 2011 (niektoré stavby s vykonanými terénnymi skúškami)
  • Rýchlostná cesta R1 Selenec - Beladice, kanalizácia, DN 200 až DN 800
  • Leopoldov - kanalizácia, DN 250 až DN 300
  • Príprava územia Devínska N/ves "Lamaská brána", DN 200 až DN 600
  • Obytný súbor Boháčky - vodovod
  • Chorvátsky Grob, m.č. Čierna Voda - Javorová alej, vodovod a kanalizácia
  • Beckov - regenerácia centrálnej časti obce, kanalizácia
  • Červeník - kanalizácia, DN 250 až DN 300
  • Bratislava DIGIPARK III. - kanalizácia
  • Borinka - Pajštúnska Alej - kanalizácia
 • rok 2010 (niektoré stavby s vykonanými terénnymi skúškami)
  • Rýchlostná cesta R1 Selenec - Beladice, kanalizácia, DN 200 až DN 800
  • Stupava - kanalizácia, DN 250 až DN 400
  • Leopoldov - kanalizácia
  • Červeník - kanalizácia, DN 250 až DN 300
  • Nové Čunovo - kanalizácia, DN 200 až DN 300
  • Bratislava - Južné mesto, kanalizácia, DN 300 až DN 400
  • Obytná zóna Horný Slanec - Bratislava, DN 200 až DN 400
  • Trenčín predĺženie ul. Zlatovská - kanalizácia, DN 300 až DN 1400
  • Obytná zóna Miloslavov Alžbetin Dvor vodovod a kanalizácia
  • Obytná zóna Kŕče - Záhorská Bystrica - vodovod a kanalizácia
  • Logistická hala Senec - kanalizácia
  • Obytný súbor GREEN PARK-VTÁČNIK Bratislava, kanalizácia
  • Slovenský Grob - obytná zóna MONARI, kanalizácia
 • rok 2009 (niektoré stavby s vykonanými terénnymi skúškami)
  • Sološnica - kanalizácia, DN 300
  • Chynorany - IBV Pažite - splašková kanalizácia, DN 300
  • Rybničná ul. - Šúrsky kanal, prívod vody Vajnory, DN 400
  • Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpad. vôd II.etapa, DN 800-DN 1800
  • Diaľnica D1 Mengusovce-Jánovce, požiarny vodovod
  • Zohor - splašková kanalizácia
  • R1 Žarnovica - Šášovské podhradie - prelozka kanalizácie DN 1600
  • Lokalita B8 Farná Ivánka pri Dunaji, kanalizácia DN 300
  • Slovenský Grob obytná zóna Monari, odkanalizovanie územia DN 300
  • Triangel areál rodinných domov, Čierna Voda - splašková kanalizácia DN 300-DN 500
  • ČOV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, časť 1. - Smolenice
  • Obytná zóna Vlkovka - Záhorská Bystrica, dažďová kanalizácia DN 300
  • Rekonštrukcia letiska Sliač, dažďová kanalizácia DN 1400
  • Logistická hala s administratívou, Senec, kanalizácia DN 200-DN 600
  • Celoobecná kanalizácia Červeník, DN 250-DN 300
  • Zástavba rodinných domov VILLA RESORT, Čierna Voda, splašková kanalizácia a vodovod
  • Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV Stupava, DN 300-DN 400
  • Obytná zóna - Hamuliakovo, lokalita pri Hrádzi, kanalizácia
 • Laboratórne skúšky
  (výber rozsiahlych skúšok dlhodobého charakteru)
  • Skúšky typu tlakových rúr a tvaroviek z PVC-U vyvíjaných v rámci VTP N 05-526-821-01 pre výrobcu - Plastika, a.s. Nitra, r.1992-1996
  • Skúšky typu kanalizačných rúr z PVC-U s profilovanou stenou vyvíjaných v rámci VTP N 05-526-821-02 pre výrobcu - Plastika, a.s. Nitra, r.1992-1996
  • Kontrolné výrobné skúšky kanalizačných rúr a tvaroviek z PVC-U pre výrobcu DAN, spol. s r.o. Nitra v r. 1994 - 1998
  • Kontrolné skúšky na mieste vytvrdzovaných výstelkových rúr INSITUFORM pre Insituform - Hulín Rohrsanierungstechniken s.r.o. Hlohovec, od r. 2001

VÝSKUMNÉ A VÝVOJOVÉ PRÁCE
 • VTP N 05-526-821-01 Veľkopriemerové tlakové potrubia z PVC-U,
  Realizačné výstupy: zavedenie používania tlakových potrubí z PVC-U DN 400 PN 10 (realizátor Plastika Nitra) a vyvinutie zariadení na montáž a demontáž tohto potrubia;
 • VTP N 05-526-821-02 Veľkopriemerové tlakové potrubia z plastov,
  Realizačné výstupy: zavedenie používania kanalizačných potrubí z PVC-U s profilovanou stenou DN 300-DN 1000 a termoplastových kanalizačných šácht (realizátori Plastika Nitra, Inžinierske stavby Košice, Ingstav Ostrava, Ingstav Hradec Králové, Vodohospodárske stavby Brno, Vodohosodárske stavby Bratislava, Vodohospodárske stavby Ústí nad Labem), vyvinutie viacerých zariadení na montáž skúšanie potrubných dielcov a systémov, vypracovanie hydraulických tabuliek a návrhov aplikačných predpisov;
 • VTP č.95/5180/628 Obnova podzemných vedení vodovodov a kanalizácií novodobými technológiami so zreteľom na ochranu životného prostredia a uplatňovanie tuzemských výrobkov
  Realizačné výstupy: údaje o potrebe obnovy vodovodných a kanalizačných potrubí verejných vodovodov a kanalizácií v SR, technicko-ekonomická analýza bezryhových metód obnovy podzemných vedení, smernice na statické výpočty pri navrhovaní obnovy potrubí metódami výstelkovania existujúceho potrubia, technologické predpisy vybraných metód obnovy (realizátori: MVRR SR, Banské stavby Prievidza, Doprastav Bratislava, Inžinierske stavby Košice, Hydrostav Bratislava)
 • Montáž vodovodných potrubí z PVC-U (technologický predpis Tchp 278 pre Doprastav Bratislava)
 • Montáž kanalizačných potrubí z PVC-U
  Časť 1: Potrubia z plnostenných rúr s obojstranne hladkým povrchom
  Časť 2: Potrubia z korugovaných rúr s dvojitou stenou
  (technologické predpisy Tchp 272-1 a Tchp 272-2 pre Doprastav Bratislava)
 • Navrhovanie a realizácia stavieb z hľadiska uplatnenia technických požiadaviek ES v predpisoch SR (rozborová štúdia), zadávateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

ÚLOHY TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE
 • STN 636575:1995, STN 766632:1995, STN 131920:1996, STN 131921:1996, STN 131922:1996, STN 131923:1996, STN 736734:1996, STN ISO 2531:1997, STN EN 124:1997, STN EN 295-1: 1997, STN EN 295-2:1997, STN EN 295-3:1997, STN EN 295-4:1997, STN EN 295-5:1997, STN EN 681-1:1998, STN EN 639:1998, STN EN 640:1998, STN EN 641:1998, STN EN 642:1998, STN EN ISO 6708:1999, STN EN 512:1999, STN EN 588-1:1999, STN EN 295-6:1999, STN EN 295-7:1999, STN EN 476:1999, STN EN 752-5:1999, STN EN 1610:1999, STN EN 1333:2000, STN EN 1401-1:2000, STN EN 1508:2000, STN EN 752-4:2000, STN EN 752-7:2000, STN EN 1671:2000, STN EN 1123-1:2001, STN EN 1123-2:2001, STN EN 1124-1:2001, STN EN 1124-2:2001, STN EN 1124-3:2001, STN EN 1115-1:2001, STN EN 1115-3:2001, STN EN 1115-5:2001, STN EN 1979:2001, STN EN 1446:2001, STN EN 773:2001, STN EN 1293:2001, STN EN 12256:2001, STN EN 805:2001, STN 756101:2002, STN EN 13380:2003, STN EN 588-2:2003, STN EN 1916:2003, STN EN 1917:2003, STN EN 13566-1:2003, STN EN 13556-3:2003, STN EN 13556-4:2003, STN CEN/TS 1852-3:2003, STN EN 13689:2003, STN EN 1433:2004, STN EN 13101:2004, STN EN 14396:2004, STN EN 1123-1:2001/A1:2004, STN EN 1124-1:2001/A1:2004, STN 13508-1:2004, STN EN 14457:2005, STN EN 1123-3:2005, STN P CN/TS 14578:2005, STN EN 295-10:2005, STN EN 13566-2:2006, STN EN 14802:2006, STN EN 1796:2006, STN EN 14364:2006, STN EN 14409-1:2007, STN EN 14409-3:2007, STN EN 1123-2:2007, STN EN 13566-7:2007, TN/CEN/TR 15348:2007, STN EN 13476-1:2007, STN EN 13476-2:2007, STN EN 13476-3:2007, STN ISO 12176-1:2007, STN ISO 12176-2:2007, STN EN 752:2008, STN P CEN/TS 15223:2009, STN EN 13476-4:2009, STN EN STN EN 13598-1:2009, STN EN 13598-2:2009, STN ISO 4200:2010, STN ISO 14236:2010, STN EN 10471:2010, STN EN 10468:2010, STN ISO 7432:2010, STN ISO 8483:2010, STN EN 8533:2010, STN ISO 14828:2010, STN EN ISO 13967:2010, STN EN ISO 1452-1:2010, STN EN ISO 1452-2:2010, STN EN ISO 1452-3:2010, STN EN ISO 1452-4:2010, STN EN ISO 1452-5:2010, STN EN ISO 11295:2010, STN EN 1119:2010, STN EN 13598-1:2011, STN EN 476:2011, STN EN 15885:2011, STN EN ISO 11296-1:2012, STN EN ISO 11296-2:2012, STN EN ISO 11296-3:2012, STN EN ISO 11296-4:2012, STN EN 13508-2:2003+A1:2012

 
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava    Telefón:  +421 2 547 71 315    E-mail:  vuis-vak@ba.psg.sk